Regulamin sklepu internetowego Automatech Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez AUTOMATECH Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia, ul. Ewy 2, 05-816, za pośrednictwem sklepu internetowego Automatech (zwanego dalej: „Usługodawcą”).

Słownik pojęć:

 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 • Klient – osoba fizyczna lub prawna (firma), w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać: Kupony Rabatowe, informacje o innych akcjach promocyjnych oraz marketingowych, powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia oraz Rezerwacji, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować i zarządzać: stanem złożonych przez niego Zamówień oraz Rezerwacji, historią zakupów w Sklepie Internetowym.

 • Kupon Rabatowy - informacja o przyznaniu Klientowi rabatu na Produkty pozwalająca skorzystać z przyznanego rabatu w Sklepie Internetowym.

 • Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 • Sklep Internetowy Automatech – serwis internetowy dostępny pod adresem www.automatechsklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (kupić Produkty).

 • Strona – Usługodawca i Klient.

 • Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym Automatech

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) w Sklepie internetowym.

 • Usługodawca – Automatech Sp. z o.o., o numerze NIP: 522-100-47-66, o numerze REGON: 010802387, wpisana do KRS 0000122001.

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produkt, sposób dostawy i metodę płatności.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Automatech prowadzony jest przez Usługodawcę Automatech Sp. z o.o. (www.automatechsklep.pl), ul. Ewy 2; 05-816 Opacz-Kolonia i działa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

2. Usługodawca za pomocą Sklepu Internetowego Automatech umożliwia Klientom składanie Zamówień dotyczących produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Automatech oraz zawieranie Umów Sprzedaży Produktów na odległość.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Automatech jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej

 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej

 • Google Chrome w wersji 30 lub nowszej

 • Minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli

4. Do dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Automatech niezbędne jest posiadanie aktywnego Konta Klienta na stronie automatechsklep.pl. W celu założenia konta Klienta należy wejść w zakładkę Rejestracja i wypełnić formularz, w tym podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email, dane adresowe oraz określić hasło do konta. Rejestracja następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

5. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych Produktów, wyboru sposobu dostawy, adresu dostawy, adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.

6. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

7. Ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym Automatech, podane w złotówkach (PLN), są cenami netto, obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy, które to koszty są doliczane do ceny nabytych produktów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Koszty dostawy będą podane Klientowi przed złożeniem Zamówienia.
Niektóre produkty nie mają podanych cen w sklepie internetowym. W takim przypadku po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma cenę oraz koszty dostawy w osobnej korespondencji mailowej.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia, zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego i potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy Automatech albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

9. Pakowanie:

Koszt standardowego pakowania towaru pokrywa Sprzedający. Jeżeli towar wymaga niestandardowego pakowania, koszty pokrywa Kupujący i zostaną dodane do faktury.

10. Sklep akceptuje następujące rodzaje płatności:

 • przelew bankowy na konto sklepu internetowego Automatech

 • przelew pocztowy opłacany na poczcie

 • gotówką przy odbiorze własnym

W przypadku odbioru własnego towar musi być odebrany przez Zamawiającego w ciągu 10 dni, po tym terminie wysyłamy mu towar kurierem na koszt klienta bez jego dyspozycji, a koszt wysyłki zostanie dodany do faktury.

11. Termin płatności wynosi 7 dni od daty złożonego zamówienia. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury.

12. Zamówienia złożone w sklepie internetowym Automatech są realizowane zgodnie z opcją wybraną przez klienta.

13. Każde zamówienie musi być potwierdzone pisemnie przez Sprzedającego. Dopiero po akceptacji cen i terminów przez Kupującego może on opłacić zamówienie.

14. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego po raz pierwszy w Automatech, pierwsze trzy transakcje są realizowane na przedpłatę, czyli po dokonaniu przez Kupującego przelewu o wartości 100% zamówienia i zaksięgowaniu go na koncie Automatech.
Wysyłka zamówionych produktów zostanie zrealizowana po całkowitym uregulowaniu należności przez Kupującego. Do tego czasu zamówione produkty są własnością Sprzedającego.

15. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

16. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 § 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący konsumentem, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (na przykład pismo wysłane pocztą) na adres: Automatech Sp. z o.o., ul. Ewy 2; 05-816 Opacz-Kolonia lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniasklep[at]automatech.pl . Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Termin 14 dni liczy się od dnia wydania towaru Klientowi.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu konieczny jest zwrot Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Towar powinien być zwrócony na adres: Automatech Sp. z o.o. ul. Ewy 2, 05-816 Opacz-Kolonia.

11. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep internetowy Automatech.

§ 3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

§ 4. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub e-mail-em na adres Usługodawcy.

2. Usługodawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 § 5. Rękojmia

1. Usługodawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.

 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Koszty wymiany ponosi Usługodawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Usługodawca.

Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru.

§ 6. Gwarancja

Na produkty zakupione w Sklepie Internetowym Automatech udzielana jest gwarancja zgodnie z terminem gwarancji podanej przez producenta danego produktu.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje Dla Partnerów Biznesowych Automatech w Europie dotyczące przetwarzania ich Danych Osobowych.

Automatech Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich Partnerów Biznesowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Od maja 2018 r. na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) na terenie Unii Europejskiej zostaną wprowadzone nowe standardy prawne w zakresie ochrony danych. „Partnerzy Biznesowi” oznaczają każdą osobę fizyczną, z którą Automatech prowadzi interesy, w tym m.in. przedstawicieli i pracowników klientów, dostawców, usługodawców i konkurentów.

1. Obowiązki i dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Automatech Sp. z o.o. 05-816 Opacz-Kolonia, ul. Ewy 2 Email: iod[at]automatech.pl

2. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe:

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Automatech (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na przykład w celu: - zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługo-dawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo; - przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych):

 • zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
 • angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą;
 • prowadzenia postępowań w zakresie zgodności;
 • zapewnienia bezpieczeństwa budynków i zakładów (w tym wideo monitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń).

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów z osobami indywidualnymi (osobami fizycznymi), z którymi prowadzimy interesy, na przykład, w celu przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Automatech wypełnia także różne obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie obowiązki prawne mogą wynikać na przykład z regulacji podatkowych lub przepisów o handlu zagranicznym i sankcjach.

3. Odbiorcy Państwa danych osobowych

W ramach Spółki, dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Automatech, o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. Spółka może angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usług (np. usług IT). Ponadto możemy angażować m.in. doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą swoje usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą oraz kierownictwem i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganych do świadczenia takich usług. Dodatkowo możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. funduszom emerytalnym, organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów spółki.

4. Prawa, które Państwu przysługują

zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym przypadku, mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych opisanego w pkt II. oraz prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych). Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Poufność i przechowywanie danych

Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych. WSZYSTKIE DANE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO ŚCIŚLE POUFNE I PRZECHOWYWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM PRZEZ OKRES OKREŚLONY W PRZEPISACH PRAWA DANEGO KRAJU.

6. Kontakt z nami

W przypadku próśb, pytań, uwag lub sugestii dotyczących ochrony Państwa danych osobowych lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem iod[at]automatech.pl